Modlitba

ZÁKLADNÍ MODLITBY:

ZNAMENÍ KŘÍŽE

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

CHVÁLA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

MODLITBA PÁNĚ

neboli Otčenáš (podle svých prvních dvou slov), je pravděpodobně nejznámější křesťanská modlitba. Tuto modlitbu sdělil svým učedníkům sám Ježíš Kristus, když se ho ptali, jak se mají modlit (srov. Matouš 6, 9-13).

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

r. 381, je jedním z nejdůležitějších křesťanských vyznání víry. Často se užívá při liturgii. Závazným se pro katolickou církev stalo roku 451 rozhodnutím Chalkedonského koncilu.

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebe, skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta, byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a Dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován, a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

2. století. Též "Apoštolský symbol", je jedno ze základních vyznání křesťanské víry, které uznávají v podstatě všichni křesťané. jednotlivé body nauky obsažené ve vyznání jsou přítomné v křesťanství již v době apoštolů, takže se lze domnívat, že počátky tohoto vyznání opravdu sahají do doby na konci 1. století. Nejstarší podobou tohoto vyznání je zřejmě otázková křestní podoba tohoto vyznání u Hippolyta Římského (kolem roku 215). Současná podoba kréda pochází ze spisů Caesaria z Arles († 542). Toto vyznání bylo prokazatelně užíváno jako souhrn křesťanského učení pro kandidáty křtu v Římě.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

ZDRÁVAS MARIA

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

ANDĚL PÁNĚ

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii,

a ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas, Maria . . .

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,

ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas, Maria . . .

A Slovo se stalo tělem,

a přebývalo mezi námi.

Zdrávas, Maria . . .

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

MODLITBA RŮŽENCE

Modlitba k Panně Marii, pravděpodobně zavedena sv. Dominikem (1175-1221).

Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha…; následuje: Otče náš…; pak třikrát Zdrávas Maria…; po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:

1. v kterého věříme,

2. v kterého doufáme,

3. kterého milujeme.

Sláva Otci…

Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství:

I. Radostný růženec

kterého jsi z Ducha Svatého počala.

s kterým jsi Alžbětu navštívila.

kterého jsi v Betlémě porodila.

kterého jsi v chrámě obětovala.

kterého jsi v chrámě nalezla.

II. Bolestný růženec

který se pro nás krví potil.

který byl pro nás bičován.

který byl pro nás trním korunován.

který pro nás nesl těžký kříž.

který byl pro nás ukřižován.

III. Slavný růženec

který z mrtvých vstal.

který na nebe vstoupil.

který Ducha svatého seslal.

který tě, Panno, do nebe vzal.

který tě v nebi korunoval.

IV. Tajemství světla

který byl pokřtěn v Jordánu.

který zjevil v Káně svou božskou moc.

který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

který na Hoře proměnění zjevil svou slávu.

který ustanovil eucharistii.

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

ANDĚLE BOŽÍ

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

K SVATÉMU ARCHANDĚLU MICHAELOVI

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti Satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.

ZA ZEMŘELÉ

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

1. V jednoho Boha věřit budeš.

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.

3. Pomni, abys den sváteční světil.

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.

5. Nezabiješ.

6. Nezesmilníš.

7. Nepokradeš.

8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.

9. Nepožádáš manželky bližního svého.

10. Aniž požádáš statku jeho.

PĚT CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

1. O nedělích a dalších zasvěcených svátcích se zúčastnit mše svaté a zdržet se práce a činností, které by posvěcování těchto dní mohli bránit.

2. Alespoň jednou za rok vyznat své hříchy ve svátosti smíření.

3. Alespoň v době velikonoční přistoupit ke svatému přijímání.

4. Ve dnech stanovených církví se zdržovat požívání masa a zachovávat půst.

5. Podle svých možností přispívat na hmotné potřeby církve.

SEDM DARŮ DUCHA SVATÉHO

Moudrost, Rozum, Rada, Síla, Umění, Zbožnost, Bázeň Boží.

ÚCTA K SVATÝM

V církvi se modlíme k Bohu také tak, že prosíme o přímluvu svaté, tedy lidi, muže i ženy, jenž za svého života vynikali kvalitou života, a které pak církev vyhlásila za svaté. První místo mezi všemi má Matka Boží Panna Maria. A pak různé světice a svatí.